ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈ


ပံုရိပ္ဖမ္းလႊာ၏ ပံုရိပ္ျပတ္သားႏိုင္မႈကိုဘယ္လိုတုိင္းတာပါသလဲ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု ပံုရိပ္ကို လက္မ သို႔မဟုတ္ စင္တီမီတာအားျဖင့္တုိင္းတာျခင္းမဟုတ္ပဲ PIXELS ပစ္ဇယ္ျဖင့္ တိုင္းတာျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ပံုရိပ္္ ဖမ္းစဥ္ စီစီဒီ ပံုရိပ္ဖမ္းလႊာ CCD SENSOR ၏ ယူနစ္တစ္ခုသည္ ပစ္ဇယ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္ မရာ၏ ပံုရိပ္ဖမ္းလႊာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပံုရိပ္ဖမ္းလႊာယူနစ္ အေရအတြက္ရွိေသာ ေၾကာင့္ေနာက္ဆံုး ပံုရိပ္ဖမ္းဖိုုင္တြဲ၏ ပစ္ဇယ္အတိုင္းအတာမ်ားသည္ ၎ပံုရိပ္ဖမ္းလႊာကုိ ျပဳလုပ္ထားေသာCHIPပစၥည္းႏွင့္တိုက္ရုိက္ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိပါသည္။ *ပံုရိပ္ဖမ္းလႊြာ၏ ပံုရိပ္ျပတ္သားမႈသည္ ပံုရိပ္ဖမ္းလႊာ၏ အနံႏွင့္အလွ်ားတုိ႔ရွိပစ္ဇယ္အေရအတြက္မ်ားကိုေျမႇာက္ျခင္း ျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ ပံုရိပ္ျပတ္သားႏိုင္မႈကို 1200 x 1600 ဟု ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ ၎အတုိင္းအတာ (၂) ခုကို တကယ္တမ္း ေျမႇာက္ၾကည့္ပါက 1,920,000 ရလဒ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္

2 MILLION PIXELS (2.0 MEGA PIXELS) ပံုရိပ္ဖမ္းလႊာဟု ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။

*ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံုမ်ားကိုပရင္တာျဖင့္ ပံုေဖာ္ထုတ္လိုက္သည့္အခါ ပစ္ဇယ္မ်ားသည္ စကၠဴ၏ မ်က္ႏွာ ျပင္တြင္သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း တစ္လက္မတြင္ သို႔မဟုတ္ တစ္စင္တီမီတာတြင္ ပစ္ဇယ္ဘယ္မွ်ဟု ျပန္႔က်ဲသြားမည္။ ထိုသ ေဘာတရားမွ ပံုေဖာ္မႈ အေခၚအေ၀ၚ PRITING TERM DOTS ျဖစ္ေသာ PER INCH-DPI (တစ္လကၼတြင္ မွင္စက္သန္းေပါင္း) ဆိုတာျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

*ဖလင္ဓာတ္ပံုပညာကင္မရာႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံုပညာကင္မရာ(၂)မ်ိဳးကိုအၾကမ္းဖ်င္း ႏိႈင္ယွဥ္ေဖာ္ျပပါမည္။

LENS

မွန္ဘီလူး

မွန္ဘီလူး၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ရိုက္ကြင္းမွပံုရိပ္မ်ားကုိ ဖလင္ သို႔မဟုတ္ ဒစ္ ဂ်စ္တယ္ပံုရိပ္ဖမ္းလႊာ SENSOR ေပၚတြင္ၾကည္လင္ျပတ္သားေအာင္ ခ်ိန္ယူေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ထုတ္လုပ္ေသာ ဖလင္ ကင္မရာမ်ားႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာမ်ားမွ မွန္ဘီလူးႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ သတ္မွတ္ခ်က္တာ၀န္ကို တူညီစြာထမ္းေဆာင္ေနသျဖင့္ ကြာျခားမႈမရွိလွပါ။ ကင္မရာ ကိုယ္ထည္မွ မွန္ဘီလူးမ်ား ျဖဳတ္/ တပ္ လဲလွယ္ ႏိုင္ျခင္း ရွိ / မရွိႏွင့္ တပ္ဆင္ထားေသာမွန္ ဘီလူး၏ စြမ္းရည္မ်ားကြာျခားေနမွ်သာ ကြာျခားမႈရွိပါသည္။


VIEW FINDER

ပံုရိပ္ၾကည့္စနစ္

ကင္မရာ၏ ပံုရိပ္ၾကည့္ေပါက္ တြင္ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားကင္မရာ ကိုင္တြယ္သည္ျဖစ္ေစ ဓာတ္ပံုရုိက္မည့္ျမင္ကြင္း ဓာတ္ပံုအယူအဆကို စိတ္တိုင္းက်ေရႊး ခ်ယ္ၿပီးေနာက္ စိတ္တိုင္းက်ခ်ိန္တြင္ ပံုရိပ္ဖမ္းရန္ ကင္မရာခလုတ္ကို ႏိွပ္လိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာမ်ားတြင္ ဓာတ္ပံုရုိက္မည့္မွန္ဘီလူးႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ သီးျခားပံုရိပ္ ေခ်ာင္းၾကည့္ေပါက္ရွိတတ္ၿပီး ကင္မရာ၏ ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ ဓာတ္ပံုမရုိက္မွီႏွင့္ ဓာတ္ပံုရုိက္ၿပီးေနာက္ ျပန္၍ ဓာတ္ပံုကိုၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ သီးျခားပံုရိပ္ၾကည့္မွန္ LCD SCREEN ပါရွိသည္။


SHUTTER အလင္းတံခါး

အေသးစိတ္ကိုဒီမွာၾကည့္ပါ

ရွတ္တာေခၚ အလင္းတံခါးသည္ ကင္မရာထဲရွိ ဖလင္၏မ်က္ႏွာျပင္ေသာ္လည္းေကာင္း ပံုရိပ္ဖမ္းလႊာ SENSOR ေပၚသို႔က် ေရာက္မည့္ ပံုရိပ္၏ အလင္းအားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေသာပစၥည္းျဖစ္သည္။ ဖလင္ကင္မရာစနစ္တြင္မ်ားေသာအားျဖင့္ ပါးလြာ ေသာသတၱဳတစ္မ်ိဳးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ တံခါးျဖစ္သည္။ ထိုတံခါးသည္ ဓာတ္ပံုရိုက္စဥ္ အေပၚသို႔ ပင့္တက္သြားၿပီး လံုေလာက္ သည့္ပံုရိပ္၏ အလင္းပမာဏ ဖလင္ေပၚသို႔က်ေရာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ၎အလင္းတံခါး ျပန္က်၍ ပိတ္သြားသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္ မရာ တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ အထက္ပါအတိုင္း အလင္းတံခါးစနစ္ကို အသံုးျပဳေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကင္မရာမ်ားတြင္ ပံုရိပ္ဖမ္းလႊာ CCD SENSOR ကိုခလုတ္ျဖင့္ ဖြင့္ျခင္းပိတ္ျခင္းျပဳလုပ္ေပးပါသည္။


APERTURE အလင္း၀င္ေပါက္

အေသးစိတ္ကိုဒီမွာၾကည့္ပါ

လင္း၀င္ေပါက္သည္ကင္မရထဲသို႔ ပံုရိပ္၏ အလင္းအေနေတာ္၀င္ေရာက္လာရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေသာ က်ဥ္း / က်ယ္ ျပဳလုပ္ေပး ႏိုင္သည့္အေပါက္ျဖစ္သည္။ အလင္းမ်ားလွ်င္ ၀င္ေပါက္က်ဥ္းသြားၿပီး အလင္းနည္းသည့္အခါ အလင္း၀င္ေပါက္က်ယ္သြားသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာႏွင့္ ဖလင္ကင္မရာတြင္ အသံုးျပဳေသာစနစ္အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။


THE FILM ပံုရိပ္ဖမ္းလႊာဖလင္

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာတြင္ ဖလင္ကိုမသံုးဘဲ အလင္းသိပံုရိပ္ဖမ္းလြႊာကို အသံုးျပဳသည္။ အခ်ိဳ႕ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာမ်ားတြင္ POLYSILICON ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ စီစီဒီ SENSOR အလင္းသိလႊာကိုအသံုးျပဳၿပီး အခ်ိဳ႕ကေတာ့ CMOS အလင္းသိလႊာကို အသံုးျပဳသည္။ ၎ပံုရိပ္ဖမ္းလႊာသည္ ဓာတ္ပံုရိုက္စဥ္ ရႈ႕ခင္းပံုရိပ္၏ အလင္းသိပမာဏႏွင့္ အေရာင္ပမာဏ၏ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ဖမ္းယူေပးေသာ အလင္းသိလႊာျဖစ္ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အေရာင္မ်ားဖမ္း ယူရန္အေရာင္စနစ္ကို RGB နီစိမ္းျပာ အေရာင္စနစ္ကို အသံုးျပဳေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာမ်ားတြင္ YMC ၀ါမာဂ်င္တာစိုင္ယင္အေရာင္စနစ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ဤစနစ္ကို ကိုဒက္ကုမၸဏီမွ စတင္တီထြင္အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ RGB အေရာင္စနစ္သံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာမ်ား၏ ပံုရိပ္ဖမ္းလႊာ SENSOR ၏အလင္းသိအား သည္ ISO 100 မွ ISO 800 ခန္႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း YMC အေရာင္သံုးစနစ္တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာမ်ား၏ ပံုရိပ္ဖမ္းလႊာ၏ အလင္းသိအားသည္ ISO 6400 အထိ ျမန္ေသာေၾကာင့္အလင္းအားနည္းေသာေနရာမ်ားတြင္ သတင္းဓာတ္ပံုရိုက္ရန္ သတင္းဓာတ္ပံုသမားမ်ားအတြက္ အလြန္အဆင္ေျပပါသည္။ ေရွ႕ပိုင္းတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ လက္ရွိဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာမ်ားသည္ ယေန႔အေျခအေနအရ ဖလင္ ကင္မရာ၏ 35 mm အရြယ္ ေရာင္စံုဆလိုက္ဖလင္၏ အဆင့္ကိုမမီွႏိုင္ေသးသည္ကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လင္ရွိုထြက္ေပၚလာသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာမ်ား၏ ဓာတ္ပံုအဆင့္အတန္းသည္ပင္ ယခုေခတ္ေန႔စဥ္သံုး ေရာင္စံုဓာတ္ပံု လုပ္ငန္းမ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာဓာတ္ပံုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထက္လြန္ေက်ာ္လြန္၍ ဓာတ္ပံု ၿပိဳင္ပြဲႀကီးမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွန္ၿပိဳင္ရန္ ဓာတ္ပံုအဆင့္အထိ ေရာင္စံုဓာတ္ပံုမ်ား၏ ေကာင္းျခင္းအဆင့္သည္ အံ့ၾသေလာင္ ေအာင္ အဆင့္မွီေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မွန္ပါသည္ အထူးစီးပြားေရး ဓာတ္ပံုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ဖလင္ႀကီးသံုး ကင္မရမ်ားျဖစ္ေသာ ဖလင္အရြယ္ 6×7 cm, 6x9cm, 4”x5”, 8”x10” ေရာင္စံုဆလိုက္ဖလင္ႀကီးမ်ား ၏ ဓာတ္ပံု အဆင့္အတန္း ကိုျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ် ၾကာမွ မ်က္ေစာင္းထိုးႏိုင္မည္ကိုျဖင့္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ေဗဒင္ေဟာကိန္း မထုတ္ႏုိင္ေသးပါ။

Advertisements

Comments on: "ပံုရိပ္ျပတ္သားႏိုင္မႈကိုတိုင္းတာျခင္း" (2)

  1. ဆရာခ်စ္ခင္ဗ်ာ…………..က်ြန္ေတာ့မွာNikon D300 နဲ ့ Tamron 70-200mm 2.8 len ,nikon 18-200mm 3.5 တို ့ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာက်ြန္ေတာ္ဓါတ္ပံုရိုက္တာဝါသနာပါပါတယ္ခင္ဗ်ာကင္မရာတလံုးရွိၿပီဆိုရင္မည္သည့္ lens မ်ားဟာအေကာင္းဆံုးၿဖစ္နိုင္မလဲဆိုတာကိုတခ်က္ေလာက္ေၿပာၿပေပးပါ..nikon 50mm 1.8 len တလံုးလဲရွိပါတယ္……

    • ဟုတ္ကဲ့ Mr.John ရဲ့ ကင္မရာနဲ႕အဆင္အေျပဆံုးLen သံုးဖို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ nikon 18-200mm 3.5 ကုိေရြးမိမွာအမွန္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ရိုက္မယ္ Subject အေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့လဲ ဘယ္ len ကိုသံုးရမလဲဆိုတာရွိပါေသးတယ္။ indoor မွာဆိုရင္ nikon 50mm 1.8 len ကိုသံုးလို႔ေကာင္းသလို outdoor မွာဆိုရင္လဲ Tamron 70-200mm 2.8 len ကို စိတ္ရွိလက္ရွိ စိတ္ၾကိဳက္္ဆဲြးလို႕ေကာငး္ပါတယ္။
      အားလံုးအဆင္ေျပပါေစလို႔ဆုေတာင္းပါတယ္။ ခင္မင္စြာျဖင့္ ဓာတ္ပံု-ခ်စ္ဦး-ေမာ္လၿမိဳင္

Comments are closed.

%d bloggers like this: